Vastuvõtu tingimused ja kord

1. Vastuvõtt kooli 1. klassi toimub õpilase seadusliku esindaja kirjaliku taotluse alusel, millele lisatakse haridus- ja teadusministri vastavas määruses sätestatud dokumendid. Avalduse vormi kinnitab kooli direktor.

2. Vastuvõtul arvestatakse:
1) õpilase elukoha lähedust koolile;
2) õpilase kooliskäivate õdede ja vendadega ühte kooli astumise võimalust;
3) kooli personali liikme soovi panna oma laps samasse kooli.

3. Avaldus esitatada kooli direktorile hiljemalt 15. maiks. Direktor vaatab avalduse läbi, lahendab tekkinud küsimused ning teeb vastava otsuse.

Lapsevanemal tuleb täita avaldus

Avaldus tuleb arvutis täita ja saata digiallkirjastatult direktor@kehtnakool.ee aadressile või täita koolis kohapeal.

4. Kooli vastuvõetud õpilaste nimekiri avalikustatakse koolis hiljemalt 1. juunil.

5. Õpilase kohta, kelle registrijärgne elukoht ei ole Kehtna vald, tehtud otsusest teatakse seadusjärgsele esindajale.

6. Mõjuvatel põhjustel peale 15. maid esitatud taotlused vaatab kooli direktor läbi ning teeb otsuse hiljemalt 25. augustiks.

7. Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks, alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks ning haridusliku erivajadusega õpilasele sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks soovituse saamiseks tuleb lapse seaduslikul esindajal pöörduda nõustamiskomisjoni poole.

8. Õpilase vastuvõtt kooli 2. kuni 9. klassi toimub käesoleva paragrahvi sätete alusel kui küsimust ei reguleeri muu õigusakt.