Kooli kodukord

KINNITATUD

Direktori kk nr 1-2/19-2018

Kehtna Põhikooli kodukord

1. Üldsätted

1.1. Kehtna Põhikooli kodukorra eesmärgiks on tagada koolis töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisus ning  kooli vara kaitstus.

1.2. Kehtna Põhikoolis reguleerivad õppe- ja kasvatustegevust Eesti Vabariigi seadused, nende alusel välja antud õigusaktid, Kehtna Põhikooli põhikiri, käesolev kodukord ning erinevad väljatöötatud kooli/koolipidaja õigusaktid.

1.3. Kooli kodukord lähtub Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest.

1.4. Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.5. Õpilase ja kooli töötaja suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

1.6. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli kodulehel ja kooli raamatukogus.

1.7. Kodukord töötatakse välja koostöös kooli töötajatega, õpilasesinduse ja hoolekoguga. Kodukorra kinnitab direktor. Kodukorda tutvustab õpilastele klassijuhataja.

1.8. Kõigi oma murede ja küsimustega võib õpilane pöörduda klassijuhataja, aineõpetaja, sotsiaalpedagoogi, õppealajuhataja, direktori, hoolekogu ja õpilasesinduse poole.

1.9. Kasvatuslike- ja õppeeesmärkide realiseerimine toimub koostöös direktori, õpetajate, õpilasesinduse, kohaliku omavalitsuse ja lastevanematega. 

1.10. Kodukorra eeskirjade täitmist arvestatakse käitumise ja hoolsuse hindamisel, mis kajastub klassitunnistusel.

2. Õppepäeva korraldus

2.1. Õpilase päevakava ning muudatused selles tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks kooli infostendi, kodulehe ja e-kooli ning sellele juurdepääsu puudumisel õpilaspäeviku kaudu.

2.2. Päevakava on kättesaadav kooli infostendil, kodulehel ja e-koolis.

2.3. Õppetunnid toimuvad koolis vastavalt päevakavale, väljaspool kooli õppekäiguna.

2.4. Koolimaja avatakse tööpäevadel kell 7.45 ja suletakse 16.00, reedeti kell 15.00. Õppetunnid algavad kell 8.10. Üldjuhul nädalavahetustel on koolimaja suletud.

2.5 Koolimajja sisenemiseks ja väljumiseks kasutatakse koolihoone peaust.

2.6 Iga koolipere liige (kõik õpilased ja koolitöötajad) vastutab oma isiklike esemete eest.

2.7. 45 minutiline õppetund, mis vaheldub 15-minutilise vahetunniga. Esimese vahetunni ajal on soovijatele hommikueine. 20-minutilised söögivahetunnid on neljandal ja viiendal vahetunnil ja teise vahetunni ajal viibivad õpilased koos korrapidaja õpetajaga õuevahetunnis.

2.8. Õpilased tulevad kooli vähemalt 5 minutit enne õppetundide algust.

2.9. Esimene koolikell kõlab 1 minut enne tunni algust. Teise koolikellaga algab tund. Pärast teist koolikella tulijad on hilinejad. Hilinemine üle 10 minuti märgitakse puudumiseks.

2.10. Üleriided ja välisjalanõud pannakse garderoobi.

2.11. Pärast õppetundide lõppu korraldatakse lapsevanema avalduse alusel 1.-4. klassi õpilastele õppetöö pikapäevarühmas, mis kestab esmaspäevast neljapäevani kella 16.00-ni, reedeti kella 15.00-ni.

2.12. Tundi alustatakse püsti tõusmise ja tervitamisega.

2.13. Õpilasel on klassis kindel õppimiskoht, mille ta valib õppeaasta alguses.

2.14. Õpetajal on vajadusel õigus õpilase õppimiskohta muuta.

2.15. Külalise sisenemisel klassiruumi tõusevad õpilased tervituseks püsti.

2.17. Tundide ajal toimuvatele kooli üritustele lähevad õpilased kahekaupa rivis koos klassijuhatajaga/ aineõpetajaga.

2.18. Kehalise kasvatuse tundi lähevad õpilased koos kehalise kasvatuse õpetajaga.

2.19. Kehalise kasvatuse tunnist füüsilisest tegevusest vabastatud õpilased täidavad õpetaja poolt antud teoreetilisi ülesandeid.

2.20. Vahetunni ajal viibivad õpilased üldjuhul koridorides.  Klassis viibimine on lubatud ainult õpetaja loal.

2.21. Tundidest võib õpilane iseseisvalt lahkuda vaid tervishoiutöötaja või õpetaja loal (vanema teatise alusel).

2.22. Kõik koolipere liikmed hoiavad koolis ja kooli territooriumil puhtust ning korda.

2.23. Tunniväline tegevus

2.23.1. Ülekoolilised klassivälised tegevused toimuvad vastavalt kooli üldtööplaanile.

2.23.2. Huvialaringid toimuvad vastavalt huvialaringide õppepäevade päevakavale, mis on nähtav kooli kodulehel.

2.23.3. Õpilased tulevad huvialaringi 5–10 minutit enne ringide töö algust.

2.23.4. Õpilased ootavad huvialaringide töö algust selleks ettenähtud ruumi juures.

2.23.5. Riietusruumidesse võib riietuma minna 10 minutit enne huvialaringi algust.

2.20.6. Pärast treeningut on õpilane kohustatud riietusruumist lahkuma 20 minuti jooksul.

2.23.7. Õppekäikudel, võistlustel, olümpiaadidel ja muudes koolivälistes tegevustes esindab õpilane oma kooli ning täidab õpetajate ja teiste neid juhendavate täiskasvanute korraldusi, käitub viisakalt ja kaaskodanikke arvestavalt ning täidab ohutusnõudeid.

2.23.8. Pärast tundide lõppu ootavad õpilased koolibussi, huvialakooli ringide töö algust jms I korrusel või pikapäevarühmas, kui õpilased osalevad pikapäevarühma töös.

2.24. Õpetajate konsultatsiooniaegadel saavad õpilased õpiabi. Konsultatsiooniaegade

graafik avalikustatakse kooliaasta alguses kooli ja õpetajate toa infostendil ning kooli kodulehel.

2.25. Huviringide töö toimub õppetundidevälisel ajal.

2.26. Õppepäeva kestel on kõrvaliste isikute koolimajas viibimine lubatud kooli juhtkonna nõusolekul.

2.27. Kooli territooriumilt lahkumine on õppetundide ajal keelatud.

2.28. Üldjuhul lõpevad õhtused õpilasüritused kell 21.00.

3. Õpilaspilet ja õpilaspäevik

3.1 Õpilaspilet on Kehtna Põhikoolis õppimist tõendav dokument, mis väljastatakse õpilasele pärast tema arvamist kooli õpilaste nimekirja.

3.2 Õppeaasta alguses esitab õpilane õpilaspileti kehtivusaja pikendamiseks klassijuhatajale.

3.3 Põhikooli õpilane kasutab õpilaspäevikut.  1.-6.-klassides on õpilastele paberkandjal päevik kohustuslik. 6.-9. klassis on õpilasel kohustuslik omada e-kooli kontot ja soovituslikult paberkandajal päevikut.

3.4. Vastavalt „Kehtna Põhikooli raamatukogu kasutamise korrale“ ja õppekavale väljastab raamatukogutöötaja õppeaasta alguses põhikooli klassijuhatajale õpikud ja töövihikud. Õppeaasta lõpul tagastab õpilane õpikud raamatukogusse.

3.5. Ilukirjanduse jm laenutamine toimub „Kehtna Põhikooli raamatukogu kasutamise korra“ alusel.

3.6. Õpilase lahkumisel koolist väljastatakse õpilasele kõik vajaminevad dokumendid juhul, kui õpilane on koolile tagastanud väljastatud õpikud, raamatukogust laenutatud raamatud ja likvideerinud muud kooliga seotud võlgnevused. Õpilane täidab ringkäigulehe.

4. Õpilaste õigused:

4.1. Õigus segamatult õppida, mõelda ja ennast viisakalt väljendada.

4.2. Saada õppekavajärgset õpetust.

4.3. Saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt täiendavat abi õpetaja üldtööaja piires.

4.4. Võtta osa klassivälistest üritustest, mis toimuvad vastavalt kooli üldtööplaanile.

4.5. Moodustada koolis õpilasesindus, ühinguid, klubisid või ringe, mille tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega.

4.6. Osaleda valitud õpilasesinduse kaudu koolielu probleemide lahendamises.

4.7. Õigus avaldada oma arvamust ning teha ettepanekuid koolielu parendamiseks õpilasesinduse kaudu.

4.8. Kasutada õppetunnivälises tegevuses koostöös vastava õpetaja ja huvijuhiga tasuta kooli rajatisi või ruume.

4.9. Saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste ja kohustuste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta.

4.10. Saada sõidusoodustusi ja muid soodustusi Eesti Vabariigi Valitsuse ja kooli pidaja poolt kehtestatud ulatuses ja korras.

4.11. Pöörduda oma õiguse kaitseks õpetajate, õpilasesinduse, sotsiaalpedagoogi, kooli juhtkonna või kooli pidaja poole.

4.12. Õpilane avaldab oma arvamust ning teeb ettepanekuid koolielu parendamiseks.

4.13. Õigus saada tunnustust vastavalt kooli kodukorras sätestatule.

5. Õpilaste ja töötajate kohustused:

5.1. Õpilased osalevad õppetöös ettenähtud päevakavale ja õppekorraldusele:

5.1.1. valmistuda igaks õppetunniks;

5.1.2. võtta kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed;

5.1.3. mitte häirida klassikaaslasi ega õpetajate tööd;

5.1.4.osaleda tunnis aktiivselt;

5.1.5. asetada lauale vaid vastavaks tunniks ettenähtud õppevara;

5.1.6. tunnist põhjendatud vajadusel väljumiseks paluda õpetajalt luba.

5.2. Kohustus kasutada e-koolis oma isiklikku kontot III kooliastmes.

5.3. Täita seaduslikke korraldusi vastavalt kokkulepetele, mis on kirjas kooli dokumentatsioonis.

5.4. Täita kooli kodukorda ja kanda vastutust selle rikkumise korral.

5.5. Käituda väärikalt nii koolis kui väljaspool kooli.

5.6. Riietuda korrektselt: lubatud ei ole kanda dresse väljaspool kehalise kasvatuse tundi ega katkiseid ja ihu paljastavaid riideid, pidulikel üritustel riietuda pidulikult.

5.7. Kanda vahetusjalatseid, mis ei riku koolimaja põrandaid.

5.8. Arvestada oma käitumisel kaasõpilaste ja kooli töötajate õigustega.

5.9. Hoida kooli vara ja keskkonda.

5.10. Teatada kohe koolis toimunud korrarikkumisest koolitöötajale.

5.11. Toimida ohuolukorras vastavalt kehtestatud korrale ja täita evakuatsioonijuhi/õpetaja korraldusi.

5.12. Eelnevalt kooskõlastada planeeritud puudumised (visiidid arstile jm) klassijuhatajaga.

5.13. Kõik õpilased on korrapidajad vastavalt kokkuleppele. (5.-9. kl õpilased osalevad söökla toimkonnas vastavalt graafikule).

5.14. E- kooli peavad järgmise päeva teated olema sisestatud hiljemalt kl. 17.00

6. Õpilastel  ja töötajatel on keelatud:

6.1. Kaasinimeste füüsiline ja vaimne ahistamine.

6.2. Õppetööks mittevajalike esemete kasutamine õppetunnis (koolitöötajal on õigus ja kohustus võtta hoiule esemed, mis segavad õppetööd).

6.3. Õppetundide ajal kooli koridorides viibimine kui seda ei nõua õppetegevus või töötajatel tööülesannete täitmine

 6.4. Hasartmängude mängimine.

6.5 Võtta kaasa plahvatusohtlikke ja kergestisüttivaid aineid, tuletikke ja muid tulesüütamis vahendeid ning terariistu ja relvi (sh ka mängurelvi), mis võivad põhjustada ohtu kaasinimestele. Samuti ei tohi kaasa võtta tubakasaadusi (sh e-sigaretti), alkoholi ja muid narkootilisi aineid.

6.6. Alkoholi, sigarettide ja narkootikumide omamine, tarvitamine, müümine, vahendamine.

6.7. Süüa õppetöö ajal, sh närida nätsu.

6.8. Filmimine ja lindistamine kooli ruumides ilma kaaslaste, kooli juhtkonna või aineõpetajavastava nõusolekuta. Alaealise puhul on vajalik vanema nõusolek (välja arvatud juhtudel, kus see osutub vajalikuks enese või teiste kaitseks).

6.9. Õpilasel on keelatud nutiseadmete kasutamine vahetundides ja tunnis va juhul kui tunnitöös ei ole ettenähtud teisiti.

6.10. Reegli eiramise korral koostatakse keelatud ainete, esemete äravõtmise ja üle andmise akt. Õpetaja viib antud eseme(d) kantseleisse ning see (need) väljastatakse akti alusel õpilase vanemale või korrakaitsjale.

6.11. Kasutada ebasündsaid ja solvavaid väljendeid.

6.12. Kooli ruumides üleriietes või peakattega viibimine.

6.13. Hilineda ja põhjuseta puududa.

7. Õpilaste käitumine vahetundides

7.1. Õpilane käitub vahetundide ajal väärikalt.

7.2. Õpilane ei sega koridorides kaasõpilasi. Keelatud on jooksmine ja lärmamine koolimajas.

7.3. Õpilased võivad viibida vahetundide ajal kooli territooriumil. Õue minnakse välisjalatsites.

7.4. Koolist väljutakse peaukse kaudu, kui ei ole korraldatud teisiti. Evakuatsiooniväljapääsude kasutamine tavaolukordades ei ole lubatud.

7.6. Õpilane tagab liikumisel enda ja koolis viibivate inimeste ohutuse, tagab läbipääsu käidavates kohtades, eriti treppidel, ei jäta isiklikke asju järelvalveta evakuatsiooniteedele.

7.7. Õpilased tulevad sööklasse klasside kaupa koos aineõpetajaga.

8. Õppetöö

8.1. Kehtna Põhikooli õppetöö alusdokument on kooli õppekava, mis on nähtaval kooli kodulehel.

8.2. Õpilaste hindamise sätestab hindamise korraldus, mis on õppekavas ühe peatükina kirjeldatud.

8.3. Õppeaasta koosneb trimestritest ja koolivaheaegadest. Koolivaheajad kehtestab koolipidaja.

8.4. Õppeaastas on kokku vähemalt 175 õppepäeva.

8.5. Lõpueksami toimumise päeval ja vähemalt kahel päeval enne seda õppetunde ei toimu. Lõpueksami toimumise päev ja sellele eelnevad kaks päeva arvatakse õppepäevade hulka.

8.6. Õppe- ja kasvatustegevuse põhivorm on õppetund.

8.7. Õppetunnid toimuvad lähtuvalt õppepäevade päevakavast, kooli õppekavast ja üldtööplaanist koolimajas, kooli territooriumil, Kehtna alevis või õppekäiguna vastavasse asutusse, piirkonda jms.

8.8. Õppepäevade päevakava on nähtaval kooli kodulehel.

8.9. Õppetund võib olla loeng, matk, talvelaager, õppekäik, projektipäev(ad), individuaaltund, õpiabitund, konsultatsioon, e-õpe jms.

8.10. Õppetunni pikkus on 45 minutit.

8.11. Õppetunnid toimuvad järgmise ajagraafiku alusel:

1.         08.10 – 08.55

2.      09.10 – 09.55

3.      10.10 – 10.55

4.      11.05 – 11.50

5.      12.10 – 12.55

6.      13.15 – 14.00

7.      14.10 – 14.55

8.      15.00 – 15.45

8.12. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetunni pikkus on 20 minutit. Söögivahetunnid on peale 4. ja 5. õppetundi.

8.13. Koolis tagatakse õpilasele vajadusel tugispetsialistide teenused.

8.14. Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus. Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja vanem (esimeses klassis vaid lapsevanem(ad) ja klassijuhataja). Vajadusel kaasatakse arenguvestlusele tugispetsialiste või aineõpetajaid. Arenguvestluse toimumise aeg lepitakse kokku elektrooniliselt.

8.15. Õpilase arengu toetamine on sätestatud „Kehtna Põhikooli õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise korras“.

8.16. Õpilane osaleb kõigis ainetundides ja omab õppetööks vajalikke vahendeid. Õpilane osaleb kõigil õppekäikudel ja üritustel, mis toimuvad õppetundide ajal.

8.17. Tundi alustab ja lõpetab õpetaja.

8.18. Õpilane töötab tundides aktiivselt kaasa, laseb kaasõpilastel õppida ja õpetajal õpetada.

8.19. Õpilase puudumine ainetunnist ei vabasta teda õppematerjali omandamisest.

8.20. Tunnis on keelatud kasutada õppetööks mittevajalikke vahendeid (mobiiltelefon, audio-videoseadmeid jm). Mobiiltelefon peab olema välja lülitatud või hääletul režiimil.

8.21. Tunnis ei närita nätsu, ei sööda ega jooda.

8.22. Õpilane on vastutav oma töökoha puhtuse ja õppevahendite korrasoleku eest.

8.23. Korduvalt tunni korda rikkuv õpilane saadetakse sotsiaalpedagoogi (tema puudumisel õppealajuhataja) juurde. Õpilaste tunnist väljasaatmine on sätestatud kodukorra lisas.

8.24. Distantsõppele ülemineku otsustamine eesmärgiga ennetada või tõkestada tuvastatud koroonaviiruse levikut:

8.24.1. Kooli distantsõppele minek kooskõlastatakse Terviseametiga ning kooli pidajaga.

8.24.2. Klassi distantsõppele mineku otsustab kool.

8.24.3. Distantsõpet koroonaviiruse leviku tõkestamiseks rakendatakse üksnes äärmise vajaduse korral ja lühimaks hädavajalikuks ajaks.

8.24.4. Distantsõppel on õpilasel õigus juhendatud õppele. Distantsõppe puhul tähendab juhendatud õpe seda, et õpilastele on antud selged õpijuhised kust, mida ja kuidas õppida, milliseid õpistrateegiaid kasutada, kust leida lisamaterjale ja õppimise tuge.

8.24.5. Distantsõppe perioodil on õpilastel veebi vahendusel võimalus individuaalseks suhtluspõhiseks juhendamiseks ja tagasisideks kehtiva tunniplaani graafiku alusel.

8.24.6. Distantsõppele minnes asendatakse distantsõppel viibijate koolilõuna toidupakkidega.

9. Õpilaste puudumine ja puudumisest teavitamine

9.1. Õppetööst puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel:

9.1.1. õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuste osutamine;

9.1.2. läbimatu koolitee või muu looduse vääramatu jõud;

9.1.3. olulised perekondlikud põhjused;

9.1.4. kooli esindamine võistlustel, olümpiaadidel, projektiüritustel, konkurssidel.

9.2. Lapsevanem teatab kirjalikult ette õpilase lahkumisest õppepäeva jooksul.

9.3. Koolikohustusliku õpilase vanem teavitab kooli õpilase õppetööst puudumisest ja selle põhjustest (võimalusel ka puudumise kestusest) hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval (e-kooli, kooli telefonil või klassijuhataja kaudu).

9.4. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool (klassijuhataja) sellest vanemat järgmisel õppepäeval, kasutades vanema poolt koolile antud kontaktandmeid.

9.5. Kui vanem ei ole kooli koolikohustusliku õpilase puudumisest teavitanud ning klassijuhatajal ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab klassijuhataja hiljemalt järgmisel õppetööst puudumise päeval sotsiaalpedagoogi, kes vajadusel võtab ühendust elukohajärgse lastekaitsespetsialistiga.

9.6. Kui klassijuhatajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on klassijuhatajal õigus vanemalt taotleda täiendavaid andmeid või pöörduda sotsiaalpedagoogi poole, kes vajadusel teeb koostööd lastekaitsega.

9.7. Puudumistõendi, mis on kirjutatud õpilaspäevikusse või paberile, esitab õpilane klassijuhatajale puudumisele järgneval koolipäeval. Kui seda ei esitata (ja e-koolis puudub lapsevanema kirje puudumise põhjuse kohta), võib klassijuhataja lugeda puudumise põhjendamatuks.

9.8. Klassijuhataja peab õpilaste puudumiste ja hilinemiste üle arvestust ning rakendab vajadusel mõjutusvahendeid. Mõjutusmeetmed koolist puudumise ja hilinemise korral on sätestatud kodukorra lisas.

9.9. Tõsisema terviserikke korral koolis teavitatakse õpilase vanemaid ning koos otsustatakse edasine tegutsemisviis (toimetatakse õpilane koju, kutsutakse kiirabi). Traumade korral kutsutakse välja kiirabi, seejärel teavitatakse vanemaid.

9.10. Õpilased teavitavad klassi- või aineõpetaja puudumisest õppetunni ajal õppealajuhatajat, tema puudumisel direktorit.

10. Õppevara kasutamine

10.1. Õppevara on õpikud, töövihikud, tööraamatud, töölehed jm.

10.2. Põhikooli õpilasele on kooli õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud, töölehed tasuta.

10.3. Õpilased saavad vajaliku õppevara aineõpetajalt, kellele on kooli raamatukoguhoidja need eelnevalt väljastanud klassi nimekirja alusel.

10.4. Õpiku kasutaja nimi, klass ja õppeaasta kirjutatakse loetavalt raamatu tagumisele lehele.

10.5. Õpilane või tema vanem peab tasuta kasutamiseks antud õppevara katma ümbrispaberi või -kilega.

10.6. Õpikud tagastatakse enne klassitunnistuse saamist aineõpetajale. Õppeaasta keskel koolist lahkuv õpilane tagastab õpikud klassijuhatajale enne dokumentide kättesaamist.

10.7. Kasutatud töövihikud ja töölehed jäävad õpilasele, neid ei ole vaja tagastada.

10.8. Õppevara rikkumise või kaotamise korral kannab vastutust õpilane või vanem, kohustudes kaotatu või rikutu asendama samasugusega või hüvitama tekitatud kahju. Arve esitab Kehtna Vallavalitsus.

11. Kooli rajatiste, ruumide ja muude vahendite kasutamine

11.1. Kool annab rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-ja sporditarbeid, tehnilisi ning muid vahendeid kooli õppekavast tulenevateks, õppekava toetavateks tegevusteks kasutada.

11.2. Kasutamine tuleb fikseerida kirjaliku kokkuleppega, milles näidatakse ära rajatiste ja/või ruumide kasutajate nimed ja täiskasvanust vastutaja. Tekitatud kahju hüvitab pahatahtlik või ettevaatamatusest kahju tekitaja.

12. Hindamine ja hindamisest teavitamine

12.1. Hindamist reguleerib Kehtna Põhikooli hindamisjuhend, mis on kättesaadav kooli kodulehel ja paberkandjal õppealajuhataja kabinetis.

12.2. Kehtna Põhikoolis on kasutusel e-kool.

12.3. Õpilasel ja tema vanemal on õigus saada teavet õpilase hinnete kohta e-koolist,

klassijuhatajalt ning klassi- või aineõpetajalt.

12.4. Paberkandjal hinnetelehe väljastab klassijuhataja lapsevanemale tema soovi korral.

12.5. Paberkandjal tunnistused väljastatakse põhikooli õpilastele iga trimestri lõpus, õpilane tagastab selle lapsevanema poolt allkirjastatuna uue trimestri alguses.

13. Tunnustamine

13.1. Õpilaste tunnustamise kord on sätestatud kodukorra lisas.

14. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine ja sellest teavitamine

14.1 Toetamise ja mõjutamise eesmärk on õpilaste suunamine kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks koolis.

14.2. Õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine on sätestatud kodukorra lisas.

15. Vaimne ja füüsiline turvalisus (Hädaolukordadest teavitamine ja nende lahendamine; kiusamise tegevuskava Kehtna Põhikoolis)

15.1. Kehtna Põhikooli koolipere liikmed taunivad vaimset ja füüsilist vägivalda ning toetavad abivajajat.

15.2. Kool loob tingimused õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks kooli territooriumil õppetöö ajal.

15.3. Koolimajas ja kooli territooriumil on videovalve. Üldkasutatavatesse ruumidesse ning koolimaja ümbrusesse on paigaldatud videovalvesüsteem, mille kasutamine on sätestatud „Kehtna Põhikooli jälgimisseadmestiku kasutamise korras“.

15.4. Vahetunnis peavad kooli üldkasutatavates ruumides korda korrapidajaõpetajad, kes tegutsevad vastava graafiku alusel. Õuevahetundidel peab vähemalt üks korrapidajaõpetaja korda õues.

15.5. Kui õpilane on vahetunnis oluliselt rikkunud kodukorda, lahendab probleemi õpetaja, kaasates vajadusel klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi või juhtkonna esindaja. Probleemi lahendamisel lähtutakse nii kooli kodukorras loetletud mõjutusvahenditest kui ka teistest seadusandlikest aktidest.

15.6. Hädaolukorra lahendamise plaan on kajastatud dokumendis „Kehtna Põhikooli kriisimeeskonna hädaolukorra lahendamise plaan”.

15.7. Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse huvides võimaldab kool politseil läbi viia

operatsioone narkootikumidega seotud õigusrikkumiste ennetamiseks ja avastamiseks

ning seadustatud juhtudel õpilasi üle kuulata.

15.8 Vahetunnis pole lubatud kasutada nutiseadmeid. Kasutamiskorra eiramise korral viib koolitöötaja seadme sotsiaalpedagoogi kabinetti koolipäeva lõpuni hoiule. Klassijuhataja või sotsiaalpedagoog fikseerib eksimuse ekooli.  Esimese rikkumise korral tagastatakse  nutiseadmed koolipäeva lõpus õpilasele.  Jätkuva rikkumise korral võetakse lapsevanemaga ühendust ja nutiseadmed tagastatakse vaid lapsevanemale.

15.9. Mootorsõidukite parkimiseks on vajalik haldaja luba.

16. Kooli ja kodu koostöökoordineerimine

16.1. Kooli ja kodu peamiseks sidepidamisvahendiks on e-kool.

16.2. Kooli ja kodu koostöö koordineerimiseks korraldab kool uue õppeaasta alguses õpilaste vanematele üldkoosoleku.

16.3. Vähemalt üks kord õppeaastas korraldab kool vanematele koolituse, mis toetab kooli ja kodu koostööd.

16.4. Vähemalt kord poolaastas korraldab klassijuhataja klassi lastevanemate koosoleku.

16.5. Üks kord nädalas avaldab kool õpilaste vanematele elektrooniliselt järgmise õppenädala informatsiooni (ülekoolilised tegevused, õppekäigud, vajaminevad õppevahendid jms) kooli kodulehel.

16.6. Kool kaasab õpilaste vanemaid õppe- ja ühistegevustesse lähtuvalt kooli üldtööplaanist (isade- ja emadepäev, jõulupeod, klasside tegevused jms) ja õppekavast.

16.7. Avaldusi ja ettepanekuid koolitöö korraldamise ja parendamise kohta võib õpilane ja tema vanem esitada Kehtna Põhikooli direktorile, õppealajuhatajale, huvijuhile, kooli hoolekogule. Saadud avaldused vaadatakse läbi ühe kuu jooksul ning vastused esitatakse vastavalt avaldaja soovile suuliselt või kirjalikult.

16.8.Lähtuvalt kooli sisehindamise korrast viib kool iga õppeaasta lõpul läbi rahuolu- uuringud õpilastele ja nende vanematele.

16.9.Kui vanem soovib tulla direktori, õppealajuhataja, huvijuhi, tugispetsialistide vastuvõtule (vastuvõtu ajad kajastuvad kooli kodulehel), on vajalik eelnev registreerumine. Õpetajaga kohtumiseks on vajalik õpetajaga eelnevalt aeg elektrooniliselt kokku leppida, saates õpetajale e-kirja. E-posti aadressid on kooli kodulehel.

16. Kodukorra lõppsätted

16.1. Kodukord esitatakse arvamuse avaldamiseks hoolekogule ja õpilasesindusele.

16.2. Kodukorra, selle parandused ja täiendused arutab läbi ja kiidab heaks Kehtna Põhikooli õppenõukogu.

16.3. Kodukorra kehtestab Kehtna Põhikooli direktor oma käskkirjaga. 

eKool
TEK
Kehtna Vallavalitsus